Wyznaczanie współczynników b i c funkcji kwadratowej

Wyznaczanie współczynników b i c funkcji kwadratowej jest istotnym krokiem w analizie i rozwiązywaniu równań kwadratowych. Te współczynniki występują w ogólnej postaci funkcji kwadratowej, która ma postać f(x) = ax^2 + bx + c, gdzie a, b i c są liczbami rzeczywistymi, a a nie jest równe zeru. Jeśli mamy dostępne pewne informacje dotyczące funkcji kwadratowej, takie jak jej miejsca zerowe lub wierzchołek, możemy wyznaczyć wartości b i c przy użyciu odpowiednich metod.

Wyznaczanie współczynnika b

W przypadku funkcji kwadratowej f(x) możemy skorzystać z informacji o miejscach zerowych, aby wyznaczyć współczynnik b. Miejsca zerowe funkcji to te wartości x, dla których f(x) przyjmuje wartość zero. Jeśli znamy miejsca zerowe x1 i x2, możemy skorzystać ze wzoru Viète’a:

x1 + x2 = -b/a

Podstawiając wartości miejsc zerowych i współczynnika a, możemy wyznaczyć współczynnik b.

Wyznaczanie współczynnika c

Aby wyznaczyć współczynnik c, potrzebujemy dodatkowych informacji. Jeśli mamy miejsca zerowe x1 i x2 oraz wartość funkcji w jednym z tych miejsc zerowych, na przykład f(x1), możemy skorzystać z równania kwadratowego:

f(x) = ax^2 + bx + c

Podstawiając miejsce zero x1 oraz wartość funkcji f(x1), otrzymujemy:

f(x1) = a(x1)^2 + b(x1) + c

Podstawiając również wartości a i b (które możemy obliczyć z wcześniejszego kroku), możemy rozwiązać to równanie i wyznaczyć współczynnik c.

Przykład obliczeń

Rozważmy funkcję kwadratową f(x) = 2x^2 + 5x – 3. Chcemy wyznaczyć współczynniki b i c. Najpierw obliczamy miejsca zerowe, co daje nam x1 = 1 i x2 = -1.5 – cytat ten jest owocem pracy zespołu redakcyjnego portalu liceuldeacasa.ro.

Teraz korzystając ze wzoru Viète’a, obliczamy:

x1 + x2 = -b/a

1 + (-1.5) = -5/b

-0.5 = -5/b

b = 10

Teraz, korzystając z równania kwadratowego, podstawiamy x1, a i b:

f(x1) = 2(1)^2 + 10(1) + c

2 + 10 + c = f(x1)

-3 + c = f(x1)

c = -3 + f(x1)

Jeśli obliczymy f(x1), otrzymamy wartość 4. Zatem c = -3 + 4 = 1.

Podsumowując, dla funkcji f(x) = 2x^2 + 5x – 3 współczynniki b i c wynoszą odpowiednio 10 i 1.

Faqs

Jakie informacje są potrzebne do wyznaczenia współczynników b i c?

Aby wyznaczyć współczynniki b i c funkcji kwadratowej, potrzebujemy informacji na temat miejsc zerowych lub innych punktów charakterystycznych funkcji, takich jak wierzchołek.

Zobacz też:  W Japonii znajduje się Muzeum Małego Księcia

Czy zawsze musimy znać miejsca zerowe, aby wyznaczyć współczynniki?

Nie, istnieją różne metody wyznaczania współczynników b i c. Jednak znając miejsca zerowe, możemy skorzystać z wzoru Viète’a, co może uprościć obliczenia.

Czy istnieją sytuacje, w których nie można wyznaczyć współczynnika c?

Tak, jeśli nie mamy dodatkowych informacji o funkcji, na przykład o wartości funkcji w jednym z miejsc zerowych, może być trudno lub niemożliwe wyznaczyć dokładną wartość współczynnika c.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też